White Canvas

Video Art Event, ediția a V-a

English

White Canvas: proiect de artă video care se va desfășura în sălile clădirii fostei garnizoane a orașului Oradea, clădire care în prezent este în curs de amenajare pentru a adăposti colecțiile Muzeului Țării Crișurilor. Locația a fost aleasă pentru că asigură terenul pentru acea neutralitate pe care mizează conceptul curatorial: a suportului, a fundamentului și a contextului în care se plasează și în care se dezvoltă actul artistic.
Propunând o translatare a ecranului de proiecție de la pânza stratului pictural, conceptul White Canvas are ca scop punerea în cadru a ideii de film-tablou.
– Dimensiunea secvențială și temporală a imaginii filmice va fi împrumută din caracterul static al tabloului și viceversa.
– Problematizarea suportului atrage după sine problematica potențialității conținutului artistic virtual ce urmează a popula ecranul ca urmare a deciziei artistice asumate, fapt care lasă actului artistic o libertate aparent nelimitată, dar care face apel la raţionamentul abstract şi al experienţei senzoriale.
– Arta video ca artă manifest, sondează de cele mai multe ori critic realul cu mijloacele sale specifice şi are ca prim suport static poziționarea atistului în raport cu obiectul artistic cercetat.
– În acest sens problematica suportului pune în discuție de fapt perspectivei contextului artistului, fapt care conduce înspre aspectul introspectiv a interogației actului creator. Astfel, spațiul virtual, spațiul alb al inocenței, al perfecțiunii, al onestității, al curățeniei, al neutralizații, al luminozității și al exactității, va fi contaminat de experiențele estetice personale livrate prin prisma perspectivei sale.
Sensul punerii în discuție a conceptului White Canvas este acela de a propune imagini video în derulare care să deschidã privitorului un întreg orizont de interogații ale propiei sale poziții, a propriului său context și suport interior atât asupra artei video cu care intră în contact cât și asupra lumii la care face referire aceasta.
Video Art Event, ediția a V-a,  White Canvas va fi prezentat în data de 15-16 mai 2014 orele 18-22 în cadrul zilelelor MuzeuluiȚǎrii Crișurilor din Oradea, România și în iunie în Italia la Asociaţia culturalã VisualContainer ( visualcontainer.orgvisualcontainer.tv), Video Art Box Project Space Milano (dotbox.it).

Organizatori :

 • Asociatia Culturala Conflux
conflux logo

Lucrările vor fi trimise în format digital pe un DVD împreunã cu urmãtoarele documente:

 • un formular completat (AUTHORIZATION FORM)
 • un rezumat al fiecărui film (SYNOPSIS)
 • un CV autor
 • 2 frame (jpeg)

IMPORTANT:
DATA LIMITÃ 05 MAI 2014 (DATA POȘTEI)
Vom accepta doar format AVI, fișiere format PAL sau NTSC (a se vedea cerinţele tehnice specificate în AUTHORIZATION FORM )

Video AVI:

 • 720 width  PAL sau NTSC
Sunet:

 • 48.000 kHz
Sau fișier video compresie H264:

 • 720 width  PAL sau NTSC
Sunet AAC:

 • 44.100 kHz

Filmele video vor fi realizate în ultimul an.
Vom accepta maximum 3 lucrãri video de la fiecare artist.
Acestea nu trebuie să depășească 5 minute.

Lucrãrile video care nu îndeplinesc cerinţele tehnice specificate nu vor fi acceptate în cadrul festivalului de artă video.

Formularul (AUTHORIZATION FORM) și CV-ul vor fi imprimate și completate cu semnãtura autorului în original. Documentele menţionate vor fi înregistrate și pe DVD împreunã cu filmele video propuse de cãtre autor pentru selecţie.
Acestea vor fi trimise la următoarea adresă:

Conf. Univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș
Str. Milcovului, Nr 6, Bloc Pb 7, Ap. 2, zip 410 389, Oradea, jud. Bihor, România .
Puteţi solicita orice informaţii la următorul număr de telefon 004 0726 599 272 sau
e-mail diana_gavrilas@yahoo.it

Curator: Conf. Univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș
Director al Departamentului de Arte Vizuale
Facultatea de Arte
Universitatea din Oradea


Video Art Event, Vth edition

White Canvas

White Canvas: video art project that will be held within the halls of the former military garrison of Oradea; at present, the building is to be rearranged to shelter the collections of the Tarii Crisurilor Museum. The venue was chosen due to its neutrality as a basis for the curatorial concept: the support, the fundament and the context where the artistic act sets and develops itself.
In its attempt to move from the pictural canvas to the profecting screen, the concept of White Canvas aims at applying a new frame: the idea of film-painting.
– The sequential and temporal dimension of the film image will be borrowed from the static feature of the painting ( and vice versa).
– The support issue brings along the problem of intensifying the virtual artistic content that will populate the screen as a consequence to the assumed artistic decision; this will endow the artistic act with an apparently unlimited freedom but will lso appeal to both abstract and sensorial reasoning.
-Video art as art manifesto explores the real mostly in a critical way, with its own means; it has as basic static support the place of the artist as related to the artistic object.
– Thus, the support issue brings into discussion the issue of the context of the artist’s perspective, a fact that leads to the introspective aspect of questioning the creative act. The virtual space, the white space of innocence, perfection, honesty, purity, neutrality, light and exactness will be contaminated by the personal aesthetic experiences expressed through his perspective.
The reason for discussing the concept of White Canvas is to propose video images that will open a whole new interrogative horizon for the viewer and where he stands in relation with the video art and the world to which this art is related.
White Canvas video art event will be presented from 15 th to 16 th May 2014 from 18-22 PM within the days of Ţǎrii Crişurilor Museum in Oradea, Romania and on June in Italy at VisualContainer (visualcontainer.orgvisualcontainer.tv), Video Art Box Project Space Milano (dotbox.it).

Organizers:

The works will be sent in digital format on together with a completed :

IMPORTANT ׃
DEDLINE 05 MAY 2014 (POST STAMP DATE)

We accept only broadcast quality AVI or h264  compressed files,   PAL  or NTSC (see video specification in Authorisation Form)

Video AVI:

 • 720 width  PAL or NTSC
Sound:

 • 48.000 kHz
Or   h264 compressed video:

 • 720 width   PAL or NTSC
Sound AAC:

 • 44.100 kHz

– Video will be done in the last year.
– We will up to 3 videos from each artist.
– The film should not exceed 5 minutes.

Videos that do not meet the technical requirements will not be accepted in the video art festival

Authorization form and CV will be printed and completed with the Original signature of the author. On DVD will be available all documents mentioned along with the videos suggested by the author for selection .
This will be sent to the following addres ׃

Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș
Str. Milcovului, Nr. 6, Bloc. Pb 7, Ap.2, zip: 410 389, city: Oradea, Jud. Bihor,  Romania .

You can request any information at the following number 004 0726 599 272 or
email diana_gavrilas@yahoo.it

Curator׃ associate Professor Gabriela Diana Bohnstedt GavrilașDirector of Visual Arts Department within Faculty of Arts, University of Oradea

Advertisement

One Comment on “White Canvas”

 1. […] White Canvas este proiect de artă video care se va desfășura în sălile clădirii fostei garnizoane a orașului Oradea, clădire care în prezent este în curs de amenajare pentru a adăposti colecțiile Muzeului Țării Crișurilor. Locația a fost aleasă pentru că asigură terenul pentru acea neutralitate pe care mizează conceptul curatorial: a suportului, a fundamentului și a contextului în care se plasează și în care se dezvoltă actul artistic. […]