Liquid image

Video Art Event, a patra editie

English

Avem onoarea de a va invita la cea de a patra editie a festivalului Video Art Event, Oradea, 2013. Evenimentul va avea loc in 16-17 mai, in cadrul editiei a XVII-a a Zilelor Muzeului Tarii Crisurilor, in organizarea Universitatii Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul Arte Vizuale, Asociatia Culturala Conflux, Muzeului Tarii Crisurilor si Visual Container, Milano, Italia.
Curator Conf. univ. Dr. Gabriela Diana Gavrilas

Deschiderea: 16 mai, ora 18 la Moara Rasaritului, str. Miron Costin, Oradea.

afis

Text curatorial:

Conceptul de “imagine lichidă” se defineşte pornind de la noţiunea de fluiditate   caracteristică mediului apei şi aplicabilă profilului imaginii artistice contemporane atât din perspectiva varietăţi mediilor de exprimare cât şi din perspectiva raportǎrii sale  la o realitate tot mai dinamicǎ în procesul de schimbare şi transformare. În acest sens, ne putem reprezenta imaginea contemporană ca având proprietăţi la fel de fluide precum lichidul. Vorbim aici despre un tip de imagine care neavînd o forma prestabilitǎ, posedǎ în schimb flexibilitatea de a lua forma fixa a recipientului, receptacolului, contextului ori conceptului în care este turnată ori, după caz, de a-l dizolva pe acesta din urma.

De asemenea ideea de lichiditate ce ne plasează în registrul financiar al convenţiilor sociale presupune aceeaşi dimensiune fluidă a transformării realităţi obiectuale. Astfel, lichiditatea este inclusă în conceptului nostru pe de o parte datorită mecanismului de transformare a valorilor monetare în produse şi viceversa, pe de altǎ parte datorită modului în care dimensiunea economică condiţionează şi orientează producţia de imagini faţa de care creaţia artistică se poate raporta critic.

Atitudinea critică are în vizor o remodelare a imaginii, constituind-se aici în ipostaza de vector subversiv în raport cu recipientul economic ce poate coagula imaginii în mod unidirecţional în funcţie de interesele sale. În concluzie imaginea contemporană ganditǎ ca imagine lichidǎ se înfăţişează ca fiind schimbătoare, greu de reperat şi în curs de permanentă reinventare.

Imaginea concepută astfel poate avea o relaţionare ideală cu mediul artei video, mediu de exprimare ce se defineşte prin varietatea, reflexia, flexibilitatea şi fluiditatea succesiunei temporale a imaginilor pe care le utilizează. În consecinţa proiectul de faţǎ are în vedere  desfăşurarea unui registru de imagini de diverse genuri ce pot fi puse laolaltă şi asamblate după principiile interferenţelor şi bruiajului imaginar. Remodelarea realitǎţii cu ajutorul imaginarului prin strategii de  decontextualizare, formalizare şi estetizare  are ca scop estomparea inputurilor mult prea brute a realităţii imediate.

În cadrul acestor realităţi lichide imaginea nu are un contur conceptual prestabilit. Spaţiul devine melancolic, neutralizeză şi atenuează realitatea pe care o transformǎ după bunul plac. Artistul devine un regizor care refuză discursivitatea uneori ascunzând informaţia oferită de suprafeţele clare ale imaginii sau alteori amplificând atribuţiile imaginii reale prin suprapuneri, transparenţe şi ambiguităţi. Pe aceasta cale se face loc unei imagini de tranziţie, unui spaţiu de comunicare, care are de multe ori ca rezultat reprezentarea hibridǎ. În ansamblul ei imaginea lichidǎ creazǎ o metaperspectivǎ complexǎ ce poate include şi dimensiunea absurdului ceea ce are ca consecinţǎ  lichidarea realitǎţii  vǎzutǎ ca  claritate informaţională aridă  şi dezgheţarea “migraţiei formelor” prin învăluirea lor în “experienţǎ senzorială”.

Organizatori :

  • Asociatia Culturala Conflux
conflux logo

Formate acceptate: 

1.  Avi, 720×576, 25fps, necompresat sau compresie DV.

2. H264 – mp4, 25fps, 720×576 PAL, 800 kb/s;  sunet 44,100 kHz, 96 bit- AAC

– Lucrarile trebuie predate intr-un format specificat ma sus (vezi si documentul VIDEO specification) .  Filmele video care nu au acest format nu vor fi admise la festival.
– Durata maxima a filmului 5 minute
– Vor fi selectionate maximum 3 filme video de la fiecare artist

Pe langa DVD-ul cu lucrari se va completa si trimite:

– formularul atasat (AUTHORIZATION FORM)

-un scurt  sinopsis

– CV

– 2 stop cadre din film (JPEG)

La acest eveniment pot participa  artisti profesionisti, si studenti de la Arte,

Filmele prezentate vor fi integrate in cadrul festivalului din cadrul Zilele Muzeului Tarii Crisurilor in data de 16-17 mai  si in iunie  in Italia  la [.BOX] | Videoart Project Space, Milano.

Filmele video care nu corespund datelor tehnice nu vor fi acceptate in cadrul festivalului  de artã video

Deadline:  07 mai 2013  (data postei)

Adresa: Str. Milcovului Nr. 6, Bloc Pb 7 Ap 2 , Cod postal 410 389, Municipiul Oradea , Jud. Bihor.

(informatii la tel. 0726 599 272 sau e-mail: diana_gavrilas@yahoo.it)

www.visualcontainer.org
www.visualcontainer.tv
www.dotbox.it

English

Liquid image

The concept of “liquid image” is defined starting from the notion of flow that characterizes the water environment. It can be applied to contemporary artistic image in terms of both varieties of expression and the perspective of its relation to a more and more dynamic reality in the change and transformation process. In this respect, we can represent the contemporary image as having the same fluid properties as the liquid. We are referring to a type of image that, when lacking a pre-established shape, it is endowed with the flexibility to take the fixed shape of container, the receptacle, the context or the concept in which it is poured in or, as applicable, to dissolve the latter.

Moreover, the idea of liquidity, which places us in the financial record of social conventions, involves the same fluid dimension of the transformation of object reality. Thus, liquidity is included in our concept on one hand due to the transformation mechanism of monetary values into products and vice versa and, on the other hand, due to the way in which the economic dimension conditions and directs the image production that can be critically reported to.

Critical attitude aims to reshape the image, which is here in the state of subversive vector in relation to the economic receptacle that can coagulate the image in a unidirectional way according to its interests. In conclusion, the contemporary image thought of as a liquid image presents itself as a changing one, hard to spot and under constant reinvention.

The image designed like this can have an ideal interlink with the video art, a medium of expression that defines itself by the variety, reflection, flexibility and fluidity of the temporal succession of the images used. As a consequence, the purpose of the present project is to reveal images of different genres that can be gathered and assembled following the principles of interferences and imaginary jamming. The remodeling of reality by using the imaginary through strategies of decontextualization, formalization and aestheticization, aims at blurring too coarse inputs of the immediate reality.

Within liquid realities, the image has no predetermined outline. Space becomes melancholic as it neutralizes and mitigates the reality, changing it at will. The artist becomes a director who sometimes refuses discursiveness sometimes hiding the information provided by clear areas of image and some other times he enhances the functions of real image by overlaps, transparency and ambiguity. In this way, he makes way for a transition image, for a communication space that has often resulted in a hybrid representation. In its whole, the liquid image creates a complex meta-perspective that may include also the dimension of absurd which has as a consequence reality obliteration seen as arid informational clarity and thawing “the migration of shapes” by wrapping them in a “sensory experience”.

Curator Gabriela Diana Gavrilaş

Deadline:  07 mai 2013  (post stamp date)

Liquid image– video art event will be presented from 16th to 17th May 2013 within the days of TARII CRISURILOR MUSEUM in Oradea, Romania and in June in Italy at [. BOX] | Videoart Project Space, Milan:

www.visualcontainer.org
www.visualcontainer.tv
www.dotbox.it

DEADLINE:  07 may 2013 (postmark)

Adress: Str. Milcovului Nr. 6, Bloc Pb 7 Ap 2 , Cod postal 410 389, Municipiul Oradea , Jud. Bihor. Romania

Informations:
tel. 0726 599 272
e-mail: diana_gavrilas@yahoo.it)

 

The works will be sent in digital format on DVD together with a completed authorization form (AUTHORIZATION FORM) and:

– a synopsis of each video

– CV

– 2 Still Frames (JPEG)

IMPORTANT! We accept only  AVI PAL  – BROADCAST QUALITY files

(see: VIDEO specification)

Accepted formats:

AVI, fps 25, 720×576 PAL, uncompressed or DV compressed

Sound 48,000 kHz, 128 bit

Or Compressed file like:

H264 .mp4, frequency fps 25, 720×576 PAL , 800 kb/s

Sound 44,100 kHz, 96 bit, AAC

-We will select up to 3 videos from each artist

-The film should not exceed 5 minutes

-Videos that do not meet the technical requirements will not be accepted in the video art festival.

pliant