hypnotic.frames

Video Art Event, ediția a VI-a

hypnotic.frames  -Video Art Event, ediţia a VI-a a fost prezentat în data de 3-4 noiembrie  2015  la Muzeul Țǎrii Crișurilor din Oradea,

 

English

Noile tehnologii au un impact deosebit asupra vieții cotidiene în orice domeniu.   Acestea se manifestă printr-o diversitate infinită de formă și conţinut, pendulînd între traducerea spaţiului real într-un spaţiu virtual, iar spaţiul virtual se contaminează de aceste interferenţe subtile și invizibile.
-Această contaminare subtilă dezvoltă o bogăție de informaţii și sugestii care par haotice, la prima vedere, dar care privite cu atenție vor dezvălui un complex algoritm matematic.
-Iluzia spaţiilor virtuale are contingenţe și cu o serie de forme spatiale reale care pot fi traduse în formule matematice complexe. Exemplu relația dintre triunghiul lui Blaise Pascal și șirul numeric al lui Fibonacci
Fiecare număr din componenţa acestui triunghi este suma celor două numere de deasupra acestuia. Triunghiul începe cu numărul 1. Pornind de la acest exemplu, paradoxal spațiul 3D se poate transforma în spațiu bidimensional și invers.
-Va rezulta o serie complexă de forme spaţiale sau bidimensionale, culorile pot fi traduse și ele în numere, numerele în realitate și iluzia optică.
-Se produce o astfel o mișcare perpetuă care hipnotizează privitorul. Hipnoza va face privitorul  să confunde spațiul real sau virtual existent cu formele imaginare create de iluzie optică, de algoritmul matematic pe care artistul își propune să îl traducă în imagine.
Conformismul matematic nu va fi şi considerat doar o convenţie sterilă, care refuză recunoaşterea adevărului. Condiţia supremă  a numerelor este realitatea trăită conştient sau inconștient, care se transformă într-o lume a mirajelor hipnotice sau într-un spaţiu abstract calculat, conștient. Aceste două aspecte diferite dar complementare nu exclud intimitatea  sau esenţa din sfera adevărului universal valabil.

Curator: Conf. Univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt, Departamentului de Arte Vizuale, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea.

hypnotic.frames Video Art Event, ediţia a VI-a va fi prezentat în data de 3-4 noiembrie  2015 orele 16-19  la Muzeului Țǎrii Crișurilor din Oradea, România și anul viitor, în Italia, la Asociaţia culturalã VisualContainer, VisualContainerorgVideo Art Box Project Space Milano, dotboxit.

 

Organizatori :

  • Asociatia Culturala Conflux
conflux logo

Lucrările vor fi trimise în format digital pe un DVD împreunã cu urmãtoarele documente:

  • un formular completat (AUTHORIZATION FORM)
  • un rezumat al fiecărui film (SYNOPSIS)
  • un CV autor
  • 2 frame (jpeg)

IMPORTANT:
DATA LIMITÃ 22 OCTOMBRIE 2015 (DATA POȘTEI)

Vom accepta doar fisiere AVI sau MP4 (a se vedea cerinţele tehnice specificate în AUTHORIZATION_FORM)
AVI
720 width PAL or NTSC
Sound
48,000 kHz

Sau MP4 compresate h264:

h264 compression
720 width PAL or NTSC
800 kb/s
Sound AAC
44,100 kHz
96 kbps

Filmule video vor fi realizate în ultimul an.
Vom accepta maximum 3 lucrãri video de la fiecare artist.
Acestea nu trebuie să depășească 5 minute.

Lucrãrile video care nu îndeplinesc cerinţele tehnice specificate nu vor fi acceptate în cadrul festivalului de artă video.

Formularul (AUTHORIZATION FORM) și Curriculum vitae, vor fi imprimate, completate și semnate  în original  de cǎtre autori. Documentele menţionate vor fi inregistrate pe DVD împreunã cu filmele video propuse de cãtre autori pentru selecţie.

Acestea vor fi trimise la următoarea adresă:
Teofil Ioan Știop – Str. Gh. Costa-Foru, Nr. 23, Ap, 7, city: Oradea, Jud. Bihor, Romania
Informaţii suplimentare la numărul de telefon 004 0726 599 272 sau pe adresa de e-mail׃ diana_gavrilas@yahoo.it

 

hypnotic.frames

Video Art Event, VI-th edition

 

New technologies have a special impact on our daily lives in any field. They are infinitely diverse in shape and content, swinging between translating the real space into a virtual one that finally gets contaminated with these subtle, invisible interferences.
– This subtle contamination develops a multitude of information and suggestions that seem chaotic at first sight but, looking closer, they will reveal a complex mathematical algorithm.
– The illusion of the virtual spaces is also related to a series of real spatial shapes which can be translated into complex mathematical formulas like, for example, the relation between Pascal’s triangle and Fibonacci’s sequence.
Every number in this triangle represents the sum of the two numbers above. The triangle starts with number 1. Following this example, the 3D space can change into bidimensional and viceversa.
– The result will be a complex series of spatial or bidimensional shapes, colours can be translated into numbers, numbers into reality and optical illusion.
– Thus a continuous movement appears, that hypnotizes the viewer. Hypnosis makes him/her confuse real or virtual existent space with the imaginary shapes created by the optical illusion, the mathematical algorithm translated by the artist into image.
Mathematical conformism will not be considered a mere sterile convention refusing to acknowledge truth. The supreme condition of numbers is the reality lived consciously or unconsciously, transformed into a world of hypnotic mirages or into an abstract, calculated, conscious space. These two different but complementary  aspects do not exclude the  intimacy or the essence from the sphere of the universal valid truth.

Curator ׃  Associate Professor Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș

hypnotic.frames Video art event, VI-th edition will be presented from 3 th to 4 th November 2015 from 16- 19 PM at Museum of Ţǎrii Crişurilor in Oradea, University of Oradea, Visual Arts Department, Faculty of Arts, Romania and next year in Italy at Visual Container, box Videoart Project Space Milan
visualcontainerorg, visualcontainertv, dotboxit

Organizers:

 

The works will be sent in digital format on together with a completed ;

Authorization form, synopsis of each video, curriculum vitae, 2 frames (jpg)

 

IMPORTANT ׃

DEDLINE: 22 OCTOBER 2015 (POST STAMP DATE)
We accept only AVI or MP4 broadcast quality files (see video specifications in the Authorization Form)


AVI – 720 width PAL or NTSC
Sound 48,000 kHz

Or Compressed file like:

h264 compression – 720 width PAL or NTSC
800 kb/s

Sound AAC 44,100 kHz
96 kbps

Video will be done in the last year

We will up to 3 videos from each artist.
The film should not exceed 5 minutes.
Videos that do not meet the technical requirements will not be accepted in the video art festival.

Authorization form and CV will be printed and completed with the Original signature of the author. On DVD will be available all documents mentioned along with the videos suggested by the author for selection .

 

This will be sent to the following addres ׃
Teofil Ioan Știop – Str. Gh. Costa-Foru, Nr. 23, Ap, 7, city: Oradea, Jud. Bihor, Romania.
It is possible to send the required documents and video for participation via file transfer to  diana_gavrilas@yahoo.it.
You can request any information at the following number 004 0726 599 272, or e-mail׃ diana_gavrilas@yahoo.it

Advertisement